Het Nieuwe Werken is meer dan een cadeautje!

Veel organisaties oriënteren zich momenteel op de mogelijkheden van Het Nieuwe Werken. Belangrijke vraag hierbij is waarom organisaties hiermee aan de slag willen. Een duidelijke business case en visie zijn onontbeerlijk, en dat gaat veel verder dan een besparing van vierkante meters of een vermindering van de CO2-uitstoot.

Het Nieuwe Werken is ook niet slechts een ‘cadeautje’ voor medewerkers. Het gaat over het faciliteren van leidinggevenden en medewerkers om prettiger en effectiever te kunnen werken en doelstellingen te behalen op het gebied van productiviteit, innovatieve slagkracht, klant- en medewerkerstevredenheid.

De ‘Why’-vraag als startpunt
Een voorbeeld is de energiesector, die te maken krijgt met een zeer competitieve markt. Eigen verantwoordelijkheid, autonomie en ondernemendheid bij medewerkers zijn hierbij doorslaggevend. Op deze manier wordt Het Nieuwe Werken in een strategische context geplaatst en levert het een directe bijdrage aan de organisatiedoelstellingen. Een ander voorbeeld zijn de banken. Veel van hun klanten zijn tweeverdieners. Die willen ook ’s avonds graag een mogelijkheid hebben voor een persoonlijk of telefonisch onderhoud. Door flexibel om te gaan met tijd en plaats van werken, kunnen banken een betere service verlenen.

Succesfactoren
Bij de invoering van Het Nieuwe Werken is het volgende van belang:
• Zoals hiervoor al genoemd: zorg voor een duidelijke koppeling tussen flexibiliteit en de te behalen organisatiedoelstellingen.
• Laat continu de win-winsituatie zien aan organisatie én medewerkers. Voor medewerkers dient het geen verkapte besparing te zijn en voor leidinggevenden c.q. de organisatie dient het geen ‘cadeautje’ voor medewerkers te zijn.
• Breng alle twijfels en valkuilen boven tafel en maak deze bespreekbaar. Zo blijven er geen onbesproken elementen liggen die het proces later kunnen frustreren.
• Stel duidelijke principes en werkafspraken op, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mogelijk is. Transparantie over deze principes biedt juist ruimte en vrijheid om op teamniveau afspraken te maken die passen bij het type werk en het type mens.
• Zorg voor een eenduidig ‘business based’ aanvraagproces, duidelijke gebruiksrichtlijnen en een training voor medewerkers en leidinggevenden.
• Hanteer een gefaseerde aanpak. Dit is belangrijk, want het zorgt voor een overzichtelijk en zorgvuldig proces waarin duidelijke momenten zijn ingebouwd voor de uiteindelijke go/no go.
• Manage de verwachtingen bij de medewerkers goed. Er dient altijd een balans te zijn tussen organisatie- en medewerkersbelang.

Rol leidinggevende 
cruciaal
De rol van de leidinggevende is belangrijk voor een succesvolle invoering van Het Nieuwe Werken. Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen aan medewerkers bieden, is hierbij cruciaal. Bij organisaties die Het Nieuwe Werken succesvol invoeren, worden leidinggevenden getraind in hun veranderde leidinggevende taak. In mijn beleving zijn de volgende pijlers daarbij van belang:
• verbinden door visie;
• coachen op resultaten door vertrouwen;
• samenwerking en kennisdelen.
De mens staat dus centraal bij Het Nieuwe Werken.

Martijn de Wildt is oprichter van Qidos
en partner van Werk3.0

Comments are closed.
* required

De site wordt mogelijk in browsers als IE6 en IE7 niet juist weergegeven. Installeer IE8 of open de site in een andere browser.

The site may not display correctly in browsers like IE6 and IE7. Install IE8 or open the site in another browser